Qualitat

Homologats per més de 100 empreses en el seu sistema de qualitat. Disposem pautes de control per verificar l'adequació i exactitud dels dissenys.

Verificació i validació

Efectuem totes els nostres procediments per assegurar la qualitat dels dissenys desenvolupats d’acord amb la norma IPC-2200.

Aquesta norma utilitza criteris integrals per al disseny de plaques de circuits impresos i la seva validació. L’IPC és l’estàndard més utilitzat en la indústria electrònica a nivell internacional i suposa la base més reconeguda per l’acceptació de productes finals i fiabilitat dels muntatges de plaques de circuits impresos acoblats (PCBA).

Durant les tasques de disseny ens ajustem als requeriments específics del client i proposem els canvis que puguin repercutir a un estalvi dels costos finals.

Totes les tasques es troben procedimentades i per això es té establert un protocol concret de disseny.

Entre les pautes de control de qualitat s’inclouen:

  Verificació de dades.
  Anàlisi per a la depuració d’errors en l’esquema.
  Assistència en desenvolupament i interacció amb l’enginyer.
  Processos de validació intermedis i final.